قرص سیالیس قرمز

۶۰,۰۰۰ تومان

  • بزرگ و سفت شدن آ ل ت
  • امکان نزدیکی مکرر پس از انزال فوق العاده موثر در نعو ظ (شق شدن)
  • ایجاد نعو ظ و تاخـ.ـیر در انزال
  • افزایش قدرت اورگا سم یا اوج لذت ج ن س ی
  • تاخیر در انـ.ـزال زودرس و افزایش مدت زمان نزدیکی